1. Privacy in een oogopslag

Algemene aanwijzingen

De navolgende informatie biedt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens (persoonlijke of persoonsgebonden gegevens) gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het thema privacybescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegegevensvastlegging op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en vastlegging van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt door de website-exploitant verricht. De contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw informatie?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u deze aan ons doorgeeft. Het kan daarbij bijv. om gegevens gaan, die u op een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij een bezoek aan de website verzameld door onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. uw internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van de website-oproep). Het vastleggen van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling en weergave van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden ter analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van de over u opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hierover en voor verdere vragen over het thema privacybescherming kunt u op elk gewenst moment via het in het impressum aangegeven adres contact met ons opnemen. Verder heeft u het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Privacybescherming

De exploitant van deze webpagina's neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over de privacybescherming en met deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonsgebonden gegevens verzameld. Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel deze worden gebruikt.

Wij maken u erop attent dat de verzending van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) bepaalde veiligheidsrisico's kan inhouden. Een absolute bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Aanwijzing met betrekking tot de verantwoordelijke functionaris/organisatie

De verantwoordelijke organisatie voor de gegevensverwerking op deze website is:

ESD-SIC bv
Kloosterlaan 11-13
NL-9936 TE FARMSUM
Telefon: +31 596 637 222
E-Mail: info@esd-sic.nl

De verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of juridische entiteit, die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw eerder verleende toestemming te allen tijde herroepen. Toezending van een informele e-mail van die strekking is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met het moment van herroeping blijft door die intrekking onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van inbreuken op de wetgeving op de privacybescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende instantie. De bevoegde toezichthoudende instantie voor vragen over de privacybescherming is de functionaris voor privacybescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor de privacybescherming en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van data

U heeft het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen wanneer dit technisch uitvoerbaar is.

SSL- resp. TLS-codering

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke content, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als website-exploitant stuurt, een SSL- resp. TLS-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" wisselt en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

Wanneer de SSL- resp. TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

Informatieverschaffing, blokkering, verwijdering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk gewenst moment het recht op kosteloze informatieverstrekking over de persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn, hun herkomst en de ontvanger en het doel van de dataverwerking. Tevens heeft u een recht om correcties, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hierover en voor verdere vragen over het thema persoonsgebonden gegevens kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het in het impressum aangegeven adres.

Bezwaar tegen marketingmails

Hiermee verbieden wij het gebruik van onze in het kader van de impressumplicht openbaar gemaakte contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde marketing- en informatiematerialen. De exploitant van deze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van marketing-informatie, zoals spam e-mails.

3. Manager voor privacybescherming

Wettelijk vereiste manager voor privacybescherming

We hebben voor ons bedrijf een externe manager voor privacybeschermingsvraagstukken aangesteld.

T.a.v. de heer Jörg C. Wentz
GOR GmbH
Hauptstr. 37
D-55234 Erbes-Büdesheim

Telefoon: 06352 7500-0
Website: www.gor-gmbh.de

4. Gegegevensvastlegging op onze website

Cookies

Deze webpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies stellen ons in staat om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en in uw browser opgeslagen worden.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies". Zij worden na afloop van uw bezoek aan onze website (sessie) automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen tot u deze zelf verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt, wanneer er cookies geplaatst gaan worden. U kunt de plaatsing van cookies dan in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in algemene zin uitsluiten en het automatische wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen, worden op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde verlening van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de webpagina's verzamelt automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft, en slaat deze informatie op in zogenaamde serverlogbestanden. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die zich toegang verschaft
  • Het tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Er worden geen pogingen ondernomen om dergelijke gegevens met gegevens uit andere databronnen te combineren.

Basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 let. b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Wanneer u bij ons via het contactformulier aanvragen indient, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u opgegeven persoonlijke gegevens bij ons opgeslagen voor de bewerking van de aanvraag en met het oog op eventuele vragen van onze zijde. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt in dit opzicht uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Toezending van een informele e-mail van die strekking is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen tot en met het moment van herroeping blijft door deze intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons opgeslagen, totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen blijven van kracht.

5. Plug-ins en tools

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

In het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website vermelde locaties en plaatsen, wordt Google Maps gebruikt. Dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van Art 6 lid 1 let. f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. ons belang in de analyse, optimalisatie en economisch verantwoorde exploitatie van ons online-aanbod in de zin van Art. 6 lid. 1 let. f. DSGVO) gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC („Google“). Google gebruikt cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over gebruik van de online-aanbiedingen door de gebruiker wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google heeft een Privacy Shield Agreement- certificaat en biedt hierdoor de garantie dat aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming wordt voldaan (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google gebruikt in onze opdracht deze informatie om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het gebruik van het internet. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens geanonimiseerde gebruiksprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anomisering. De houdt in dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst wordt ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de gebruikers-browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware hierop in te stellen: de gebruikers kunnen bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan hun gebruik van de website gerelateerde gegevens door Google alsmede de verwerking daarvan door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over gegevensgebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden, leest u in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van reclamespots door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonsgebonden gegevens van de gebruiker worden na 14 maanden verwijderd of anoniem gemaakt.

Google Webfonts

De website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypes zogenaamde Web Fonts die door Google beschikbaar worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

De door u gebruikte browser moet hiervoor verbinding met de servers van Google maken. Hierdoor weet Google dat uw IP-adres wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van Art 6 lid 1 let. f AVG.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Verdere informatie over de Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklarinng van Google: https://www.google.com/policies/privacy/