Ontzwaveling

ESD-SIC produceert siliciumcarbide door zand (SiO2) te laten reageren met petroleumcoke, een restproduct van aardolieraffinage. Tijdens de productie van 1 ton SiC wordt ongeveer 2 ton laagcalorisch procesgas geproduceerd. Dit gas wordt onttrokken uit het ovenproces en bevat ongeveer 1% zwavelhoudende verbindingen uit de petroleumcoke. Het procesgas wordt verbrand om energie op te wekken.

In de jaren ‘80 was de verzuring van het milieu een groot probleem. Zwaveldioxide(SO2)uitstoot van verbrandingsprocessen vormden een belangrijk onderdeel van het probleem. In 1991 stelde ESD-SIC zijn ontzwavelingscentrale in bedrijf, waarmee de jaarlijkse SO2-uitstoot in de atmosfeer veroorzaakt door het verbranden van het procesgas met meer dan 90% verlaagd werd. De zwavel gewonnen uit de ontzwavelingscentrale wordt verkocht als duurzame grondstof. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt in de landbouw als een fungicide, een kunstmest en een bodemverbeteraar.